wie zijn we

beweging tegen geweld – vzw zijn

vzw Zijn activeert de samenleving om relationeel geweld te voorkomen, te verhelpen en te stoppen.

Visie

Deze tekst licht de missie van vzw Zijn, Beweging tegen Geweld, in al haar facetten toe en biedt de nodige achtergrondinfo m.b.t. onze visie op de thematiek van familiaal geweld en de krachtlijnen die aan onze werking ten grondslag liggen. Hij geeft tevens een overzicht van de activiteiten die vzw Zijn als beweging wil realiseren m.b.t. die geweldsproblematiek. 

In onze huidige samenleving vormt relationeel geweld een veel voorkomend en complex probleem. Hoewel er nog steeds een groot taboe op rust, tonen cijfers en dagelijkse confrontaties met slachtoffers en plegers aan dat het probleem in onze maatschappij wel degelijk bestaat en een enorme impact heeft op alle betrokkenen en de maatschappij in het algemeen. 

Relationeel geweld kan iedereen overkomen, onafhankelijk van klasse, nationaliteit, geaardheid of geslacht. Relaties maken mensen immers wederzijds afhankelijk en dus kwetsbaar. Hoewel geweld overal kan ‘toeslaan’, zijn er in bepaalde relaties risicofactoren of kwetsbaarheden die een belangrijke rol spelen in het ontstaan of het in standhouden van geweld. 

Deze risicofactoren hebben enerzijds te maken met de omstandigheden waarin je je als koppel bevindt en/of anderzijds met de psychische persoonlijkheidskenmerken of –stoornissen van de betrokkenen. De zoektocht naar een oplossing speelt zich af op het snijpunt van deze factoren en kan daarom ook erg verschillen. 

Relationeel geweld is geen geïsoleerd probleem dat zich enkel beperkt tot het individuele slachtofferof plegerperspectief, het gaat om een negatieve dynamiek die zich in een relatie kan nestelen en waarbij alle (on)rechtstreekse betrokkenen getroffen worden. Bovendien zien we dat relationeel geweld vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven. 

Een uitweg voor iedereen

We willen de dynamiek van relationeel geweld in al haar facetten begrijpen. We keuren het geweld niet goed, maar de schuldvraag staat binnen onze werking niet centraal. We willen ons immers focussen op hoe er verandering of een nieuw evenwicht kan optreden binnen de relatie en wat daarvoor nodig blijkt. 

Wanneer mensen geconfronteerd worden met relationeel geweld, laat dit steeds diepe sporen na die men vaak voor de rest van het leven, op één of andere manier, met zich meedraagt. Elke persoon die met geweld te maken krijgt, ervaart gevoelens van pijn, onbehagen en onmacht. Geweld raakt mensen, zowel slachtoffers als plegers, de kinderen en de omgeving in hun diepste zijn: ze verliezen hun zelfvertrouwen, het geloof in de toekomst, leven voortdurend met angst, schuldgevoelens en schaamte. Hun gevoel van zelfwaarde brokkelt langzaam maar zeker af. 

Hoewel relationeel geweld een bijzonder complexe problematiek is die vaak moeilijk te doorbreken blijkt, geloven wij dat er voor de betrokkenen meerdere mogelijkheden of zelfs een ‘uitweg’ voor handen is. 

Verbinding

We investeren daarom in de veerkracht van mensen. Het is mogelijk om geweld te boven te komen en te kiezen voor een andere verbinding met elkaar. Het is precies daarin dat wij mensen willen versterken. 

We streven immers naar relaties waarin gelijkwaardigheid en respect centraal staan. We willen partners bijstaan om bewust in de relatie te staan, de eigen grenzen te leren kennen en te laten gelden en ook de grenzen van de ander te respecteren. We willen mensen die het moeilijk hebben opnieuw op zoek laten gaan naar een evenwicht tussen verbondenheid en autonomie. We willen het sociaal isolement doorbreken waarin mensen in deze situaties vaak terechtkomen en de verbondenheid met de indirecte betrokkenen, de omgeving en het sociaal netwerk versterken. 

De uitweg die we voor mensen voor ogen hebben, is immers niet altijd even eenvoudig, zeker voor personen die er al lang in vastzitten. Het vraagt een inspanning van de omgeving en de maatschappij. We willen ook de omstaanders sterken en aanmoedigen om te reageren en tussen te komen. We willen een maatschappij die geweld niet tolereert en er niet van wegkijkt. 

Hierbij moeten we aandacht hebben voor de dynamieken in de maatschappij die in een invloed hebben op relaties en geweld. We streven naar gelijkheid en proberen mogelijk schadelijke genderstereotypen te doorbreken. We ijveren voor een geweldloze, solidaire samenleving. 

voorkomen - helpen - stoppen - verbinden

Primaire preventie: We willen voorkomen dat geweld ontstaat door genderstereotypen te doorbreken en mensen en koppels te ondersteunen in het opbouwen van gezonde, gelijkwaardige en geweldloze verbindingen met elkaar. We willen het geweld verhelpen door te sensibiliseren, mensen op weg te zetten naar de juiste hulpverlening en de omgeving te betrekken bij het zoeken naar uitwegen voor het geweld. 

Secundaire preventie: We willen geweld stoppen door te voorkomen dat het mensen opnieuw overkomt, als slachtoffer of als pleger, met dezelfde persoon of met iemand anders. We zetten in op weerbaarheid en persoonlijke groei. We versterken gezinnen zodat kinderen kunnen opgroeien in een veilige, geweldloze omgeving om zo het risico op herhaald slachtofferschap of plegerschap te voorkomen. 

Tertiaire preventie: We willen mensen die geweld hebben meegemaakt versterken om terug ‘met zin’ in het leven te staan. We willen hen verbinden met lotgenoten en hun omgeving om hun sociaal isolement te doorbreken en opnieuw hun waarde en plaats in de maatschappij te hervinden. 

Vzw Zijn ziet het als haar taak en uitdaging om het heersende taboe rond ‘familiaal geweld’ te doorbreken. Vzw Zijn wil dit realiseren door te sensibiliseren, te activeren en te mobiliseren (via campagnes) en door expertise te ontsluiten (via educatieve activiteiten, studiedagen,…). 

Organigram 

Bestuursorgaan en Algemene Vergadering 

Bestuursorgaan

Helen Blow (voorzitter)
Caroline Renier (ondervoorzitter)
Ann Audenaert (penningmeester)
Gerd De Clerck 

Algemene Vergadering

Helen Blow
Caroline Renier
Ann Audenaert
Gerd De Cleck
Anne Groenen
Eva Vergaert 
Levana Nathan
Sofie Ceuppens
Zouhra Naeme
Loes Verhaeghe

Personeel

Koen Dedoncker
Heidi Verhaegen