Ons vrijwilligersbeleid


Organisatie

 • Naam: Beweging tegen Geweld - vzw Zijn

 • Juridisch statuut: VZW

 • Voorzitster: Kris De Groof
 • Coördinatie en info vrijwilligers: Mieke De Schepper

 • Verplichte verzekeringen

 • Waarborgen: De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.
   
 • Maatschappij: KBC-verzekeringen
   
 • Polisnummer: 28.958.298

Vergoedingen

De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, in volgende gevallen: reële kosten die gemaakt worden t.g.v. een opdracht gegeven en/of goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

De kosten kunnen zijn: vervoerskosten, maaltijden, telefoon, postzegels, copies, klein materiaal (max € 10). Andere kosten worden eerst besproken met de penningmeester.

Aansprakelijkheid

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.

Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Geheimhoudingsplicht

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek.

"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank".

De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij mindervaliden).

Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties en over de noodzakelijke uitrusting.

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken en het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld.

 • Verplichte verzekeringen