Visie

Deze tekst licht de missie van vzw Zijn, Beweging tegen Geweld, in al haar facetten toe en biedt de nodige achtergrondinfo m.b.t. onze visie op de thematiek van familiaal geweld en de krachtlijnen die aan onze werking ten grondslag liggen. Hij geeft tevens een overzicht van de activiteiten die vzw Zijn als beweging wil realiseren m.b.t. die geweldsproblematiek.

 

In onze huidige samenleving vormt familiaal geweld een veelvoorkomend en complex probleem. Hoewel er nog steeds een groot taboe op rust, tonen cijfers en dagelijkse confrontaties met slachtoffers en plegers aan dat het probleem binnen onze maatschappij wel degelijk bestaat.

Als beweging tegen familiaal geweld zijn wij er van overtuigd dat niemand gevrijwaard is van geweld. Geweld en misbruik kunnen binnen elke intieme of persoonlijke relatie optreden, onafhankelijk van klasse, nationaliteit, geaardheid of geslacht. Relaties maken mensen immers wederzijds afhankelijk en dus kwetsbaar. Het is onvermijdelijk dat er soms spanningen, jaloezie, ruzie,… ontstaan wanneer mensen nauw met elkaar in relatie staan. Misverstanden in de communicatie of interactie zijn immers inherent aan elke vorm van samenleven. Deze misverstanden en spanningen kunnen escaleren en overgaan in geweld.
 
Alhoewel geweld dus overal kan ‘toeslaan’, zijn er binnen bepaalde relaties risicofactoren of reeds aan-wezige kwetsbaarheden (bijvoorbeeld getuige of slachtoffer geweest zijn van geweld in het gezin van herkomst, werkgerelateerde stress, alcoholmisbruik, sociale uitsluiting, …) die een belangrijke rol spelen in het ontstaan of  het in stand houden van de geweldspiraal. Dit verklaart bovendien ook waarom familiaal geweld vaak wordt doorgegeven van generatie op generatie.
Familiaal geweld is geen geïsoleerde probleem dat zich enkel beperkt tot het individuele slachtoffer- of plegerperspectief, het gaat eerder om een negatieve dynamiek die zich in een relatie kan nestelen en waarbij alle (on)rechtstreekse betrokkenen getroffen worden.
 
Omdat wij de dynamiek van familiaal geweld in al haar facetten willen begrijpen, zonder weliswaar het geweld daarbij goed te keuren, staat binnen onze werking de schuldvraag niet centraal. Het is vanuit ons standpunt immers niet belangrijk wie al dan niet ‘de schuldige’ is, wel hoe er verandering of een nieuw evenwicht kan optreden binnen het systeem en wat daarvoor nodig blijkt.
Wanneer mensen geconfronteerd worden met familiaal geweld, laat dit steeds diepe sporen na die men vaak voor de rest van het leven, op één of andere manier, met zich mee draagt.
Vanuit onze visie stellen wij dat elke persoon die mishandelt of mishandeld wordt, gevoelens van pijn, onbehagen en onmacht ervaart. Geweld raakt mensen, zowel slachtoffers als plegers, in hun diepste zijn: ze verliezen hun zelfvertrouwen, het geloof in de toekomst, leven voortdurend met angst, schuldgevoelens en schaamte. Hun gevoel van zelfwaarde brokkelt langzaam maar zeker af.
 
Niet enkel de rechtstreekse betrokkenen ondervinden deze negatieve gevolgen, maar ook zij die er indirect bij betrokken zijn zoals bijvoorbeeld de kinderen.
Hoewel familiaal geweld een bijzonder complexe problematiek is die vaak moeilijk te doorbreken blijkt, geloven wij als beweging tegen familiaal geweld dat er voor de betrokkenen meerdere mogelijkheden of zelfs een ‘uitweg’ voor handen is.
 
Om de spiraal van familiaal geweld te kunnen doorbreken of er op een adequate manier mee te leren omgaan, is het noodzakelijk om het mechanisme en de signalen van familiaal geweld te leren (h) erkennen. Daarom is het belangrijk dat voldoende mensen op de hoogte zijn van het bestaan van de problematiek, de spiraal van familiaal geweld kunnen (h)erkennen en zich bewust zijn van de mogelijkheden om het probleem daadwerkelijk aan te pakken. Op die manier kunnen de juiste bufferfactoren aangewend worden die de spiraal een halt toeroepen, of kan er stap voor stap gewerkt worden naar herstel.

 

Vzw Zijn ziet het als haar taak en uitdaging om het heersende taboe rond ‘familiaal geweld’ te doorbreken. Vzw Zijn wil dit realiseren door te sensibiliseren, te activeren en te mobiliseren (via campagnes) en door expertise te ontsluiten (via educatieve activiteiten, studiedagen,…).